barylik

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
im. Jana z Głogowa

Gdzie jesteśmy?

check szkoła położona w centrum Głogowa,   na osiedlu Chrobry;

check dogodna lokalizacja sprzyja dostępności komunikacyjnej (PKS, PKP, MPK);

check sekretariat: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°°-15³°;

check zajęcia lekcyjne i specjalistyczne odbywają się w godz. 8:00 – 14:25; zajęcia pozalekcyjne do 18.00 – korzystamy również z innych obiektów (Chrobry SA,         baseny przyszkolne);

like

Nasze cele to:

check wychowywanie – oparte w szczególności na szacunku dla drugiego człowieka, tolerancji, dobrych relacji z innymi ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu     ich poglądów i godności;

check przekazywanie rzetelnej wiedzy – w trzyletniej podróży przez literaturę, naukę i kulturę nasi uczniowie nabywają umiejętności i wiedzę, która pozwala na         uzyskanie wysokich wyników

z egzaminów gimnazjalnych, kształtują swoją osobowość tak, aby potrafili dokonywać świadomych życiowych wyborów;

check dbałość o zainteresowania i rozwijanie pasji i talentów – zakładamy, że „Każdy może być mistrzem na miarę swoich możliwości”.

Co nas wyróżnia?

check indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę lub niwelujące zaległości –     w tym on-line;

check szeroki zakres zajęć terapeutycznych i specjalistycznych tj:

– korekcyjno-kompensacyjne – uczniowie usprawniają swoje umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji, analizy wzrokowo-słuchowej,

– dydaktyczno-wyrównawcze – uczniowie uzupełniają zakres swojej wiedzy z poszczególnych przedmiotów, doskonalą umiejętności szkolne, które sprawiają im największe trudności,

– gimnastyki korekcyjnej – są to zajęcia, których celem jest uaktywnienie narządów ruchu,

– logopedyczne – uczniowie pracują pod okiem logopedy nad pokonywaniem problemów związanych z mową czynną i bierną, mówiona i pisaną,

– zajęcia z tutorem– mają na celu naukę prawidłowego wyrażania przez uczniów własnych emocji, zapewniają możliwości realizacji własnych celów,           podnoszą poziom własnej automotywacji,

– rehabilitacyjne inne – terapia krzyżowo-czaszkowa, język migowy,

– Inne – EEG Biofeedback, terapia Metodą Warnkego dla uczniów dysleksją.

check Opiekę specjalistyczną (19 specjalności):

psychologa, logopedy, surdopedagogów (w tym specjalista j. migowego), tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, terapeutów (w tym terapia pedagogiczna, dysleksji, socjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia Metodą Warnkego terapia krzyżowo-czaszkowa, gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne specjalne), pedagogów, tutora, mediatora, pedagoga specjalnego, doradców zawodowych, pedagoga resocjalizacji)

Ponadto organizujemy:

check liczne wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty;

check wymianę młodzieży;

check autorski Program Profilaktyki „Wychowanie przez sztukę” – spektakle teatralne, wystawy, koncerty;

check „Turniej Klas” – zmagania konkursowe o tematyce tradycji regionalnych, profilaktyki uzależnień, inne;

check „Galę Talentów” – uroczystość podsumowania klasyfikacji śródrocznej – wyróżnienie „Medalami gimnazjalnymi” i „Talentami” nominowanych uczniów;

check zajęcia fakultatywne – dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności humanistyczne, matematyczno – przyrodnicze i językowe pod kątem egzaminu gimnazjalnego;

check program „Z Gimnazjum w świat” – przygotowujący do wyboru przyszłej szkoły i zawodu realizowany przez doradców zawodowych;

check bogatą ofertę kół zainteresowań: wszystkie koła przedmiotowe, Webmaster, teatralne, Klub Filmowy, plastyczne, zespół wokalny, taneczne – cheerleaders, sportowe: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis, koło origamii, zajęcia matematyczno- ekonomiczne, koło języka migowego, koło gitarowe, koło j.włoskiego, inne wg potrzeb;

check dla uczniów zdolnych – możliwy indywidualny program i tok nauki;

check na początku roku zajęcia integracyjne z wychowawcą „Pierwszy dzień w szkole”,

Zrzut ekranu 2015-02-08 o 19.43.29

Posiadamy również:

check stałe łącze internetowe, sieć bezprzewodowa w całej szkole;

check biblioteka z dobrze wyposażonym Centrum Multimedialnym (sfinansowanym przez Fundusz UE);

check e-dziennik;

check nowoczesne zewnętrzne boiska sportowe;

check świetlicówka;

check radiowęzeł uczniowski;

check NOWE ZAPLECZE sportowe;

check stołówka;

check sklepik.

Gimnazjum nr 3 to:

check jedyne na terenie powiatu głogowskiego gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, gdzie niepełnosprawni uczniowie mogą uczyć się wraz ze swoimi           rówieśnikami;

check jedyna na terenie powiatu głogowskiego szkoła posiadająca „Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia” – przyznany dwukrotnie (tylko 49 – 2014r. –       szkół w woj. dolnośląskim posiadają ten zaszczytny tytuł);

check liczne zajęcia specjalistyczne – szeroka pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

check szkoła uznana przez MEN wśród ogólnopolskiej sieci szkół –odkrywców talentów;

check realizujemy rodzicielski program profilaktyki – „Skręcaj w dobrą stronę”;

check szkoła prowadząca liczne projekty edukacyjne (w tym historyczne, regionalne, przedmiotowe, językowe,

i międzynarodowe eTwinning, międzynarodowa wymiana młodzieży);

check szkoła doposażona z projektu „Dolnośląska e-szkoła”;

check prowadzimy wirtualne klasy na platformie edukacyjnej Fronter;

check „Matematyka innego wymiaru” –innowacja programowa;

check Liczne wspólne przedsięwzięcia –np. „Feryjna Noc Filmowa”

549021_588084214535616_96386999_n

 

Efekty naszych działań to:

check dobra atmosfera pracy i nauki;

check liczni laureaci i finaliści konkursów;

check dobre wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych;

check corocznie najliczniejsze grono stypendystów Prezydenta Miasta za wyniki w nauce;

check sukcesy sportowe na poziomie województwa (siatkówka, piłka nożna);

check wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna;

check aktywny Samorząd Uczniowski, gazetka uczniowska i szkolne radio – aktywny wolontariat uczniowski

Oferujemy:

check oddziały integracyjne – mniej liczne (max do 20 osób w tym od 3-5 uczniów niepełnosprawnych), gdzie jednocześnie pracuje 2 nauczycieli (wiodący i wspomagający), którzy indywidualizując nauczanie dla uczniów bardzo zdolnych i wymagających pomocy, dają szansę na rozwój wszystkim uczniom w klasie. Chcemy być liderami integracji włączającej dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy realizują nauczanie indywidualne.

check dla zainteresowanych sportem realizację zajęć wf według autorskiego programu – rozszerzenie z piłki nożnej i siatkowej (grupy sportowe międzyklasowe);

check naukę języków obcych (j.angielski i j.niemiecki) w grupach, według stopnia  zaawansowania (w tym w grupach międzyoddziałowych czy międzyklasowych);

check eksperymenty językowe -rozszerzenia z przedmiotów – cykl dodatkowych lekcji (dla uczniów chętnych) prowadzonych w języku angielskim i niemieckim z zakresu podstawy programowej innych przedmiotów;

 

Patron szkoły: Jan z Głogowa

14_Jan_z_Gogowa_filo_ea_medium

Wszechstronny uczony i pedagog, wykładowca na Akademii Krakowskiej w latach 1468-1507.

Jan z Głogowa (właściwie: Johann Schelling) urodził się w Głogowie około 1445 r. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Naukę rozpoczął w miejscowej szkole przy kolegiacie NMP. W wieku 16 lat wyjechał do Krakowa gdzie rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. W 1456 r. uzyskał stopień bakałarza, po następnych dwóch latach „licencjaturę”. W 1468 r. otrzymał tytuł magistra sztuk (magister atrium, zbliżony do obecnego stopnia doktora) i rozpoczął pracę wykładowcy. W późniejszych latach został jeszcze bakałarzem teologii. Odtąd, aż do końca życia Jan z Głogowa poświęcił się pracy naukowej. Wykładał, zgodnie ze zwyczajem średniowiecznym, wszystkie siedem sztuk wyzwolonych, głównie jednak gramatykę, logikę Arystotelesa, fizykę, fizjologie i astronomię. Kolejno był członkiem Kolegium Mniejszego, Kolegium Większego i wielokrotnie dziekanem Wydziału Sztuk. Członkowie Kolegium uczonych prowadzili na pół zakonny tryb życia i musieli przestrzegać bardzo surowego regulaminu. Całe swoje dochody poświęcał na działalność charytatywną. Opiekował się studentami śląskimi, wybudował i utrzymywał dla nich bursę. Jan z Głogowa był autorem bardzo wielu uczonych ksiąg. Układał cieszące się dużym powodzeniem przepowiednie i prognostyki. Napisał wiele traktatów astronomicznych i astrologicznych. Jego gramatyka była wykładana w szkołach krakowskich przez ponad 100 lat. Po raz pierwszy w Polsce odnotował fakt odkrycia Ameryki. Pisał również dzieła z zakresu medycyny, fizjologii i był znakomitym lekarzem. Jan z Głogowa „ozdoba uniwersytetu krakowskiego”, zmarł w Krakowie 11 II 1507. Ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, około 60 wydanych dzieł – to plon życia tego wielkiego uczonego. Literatura: K. Bugaj, Nauki tajemne w Polsce w epoce odrodzenia, Wrocław 1976; A. Birkenmajer, Astronomowie i astrologowie śląscy w wiekach średnich, Katowice 1937; J. Chodyniecki, Dykcyonarz uczonych Polaków, t. I, Lwów 1833; L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej od czasów najdawniejszych do najnowszych, t. I, Poznań 1839; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1946; R. Palacz, Filozofia polska wieków średnich, Warszawa 1980; S. Świeżowski, Materiały do studiów nad Janem z Głogowa [w:] „Studia Mediewistyczne”, t. II, 1961; H. Szczegóła, Jan Głogowczyk, Katowice 1967; M. Zwiercan, Jan z Głogowa [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. X, Kraków 1963.

Janusz Chutkowski [EZG z. 1, 1993 – Jan z Głogowa]

 

Filozofia Jana z Głogowa

W komentarzu do De Anima (O duszy) Arystotelesa Jan z Głogowa akceptował i omówił definicję filozofii podaną przez Izydora z Sewilli: „Filozofia jest poznaniem rzeczy boskich i ludzkich połączonym ze staraniem o dobre życie”. Idąc za tą definicją głogowski myśliciel interesował się całą rzeczywistością dostępną człowiekowi. Jako polihistor swoich czasów i podpora Uniwersytetu Krakowskiego wykładał przede wszystkim Arystotelesa i jego komentatorów. Z perspektywy dzisiejszej klasyfikacji dyscyplin filozofii zajmował się trzema jej działami: publikował pisma z zakresu logiki „Antiqua” i „Moderna”, a więc całość ówcześnie przyjmowanej sztuki rozumowania oraz podejmował problematykę filozofii przyrody i metafizyki. Osiągnięcia filozoficzne Jana z Głogowa nie są jednak oryginalne. Jest on typowym dla epoki schyłkowych (tu: epoki scholastycznego średniowiecza u progu renesansu) przedstawicielem myślowego eklektyzmu i kompilatorstwa. Mimo, że zaliczany jest głównie do zwolenników św. Tomasza z Akwinu (np. przyjmuje, że dusza jest formą substancjonalną ciała), to jego tomizm otwarty był na przedstawicieli innych nurtów filozoficznych, czerpał między innymi z Alberta Wielkiego (np. w kwestii, iż rozum może spełniać swe akty bez współdziałania wyobrażeń), z okhamisty Pawła Venitusa czy arabskiego filozofa Averroesa. W rozważaniach Jana z Głogowa inspirowanych właśnie averroizmem i zawartych w komentarzu do Metafizyki Arystotelesa, dostrzec można pewne przesłanki heliocentryzmu. Czytamy tam, że słońce jako „najgodniejsza” z planet rządzi pozostałymi ciałami niebieskimi. Jan z Głogowa jest przy tym otwarty na epokę odrodzenia, o czym świadczy obecność w jego pismach cytatów z Owidiusza czy Wergiliusza. Miano wybitnego i charakterystycznego przedstawiciela polskiej scholastyki nadaje Janowi z Głogowa olbrzymia erudycja, precyzja i jasność myśli oraz elegancja stylu, które odbiegają od twórczości wielu reprezentantów wcześniejszego okresu polskiej filozofii. Jego znamienne słowa, że w argumentacji większą wartość posiadają racje rozumowe niż powaga uczonych, mogą być i dla nas inspiracją do poznania prawdy. Literatura: J. Domański, Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, Warszawa 1978; J. Kuksewicz, Zarys poglądów Jana z Głogowa na podstawie komentarza do De Anima [w:] „Studia Filozoficzne”, nr 1 z 1962 r.; Z. Kuksewicz, Jana z Głogowa koncepcja duszy [w:] „Studia Mediewistyczne” nr 6, 1964 r.; M. Markowski, Filozofia polska XV wieku, Warszawa 1972; W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, t. I, Warszawa 1958.

Dariusz Hybel [EZG z. 6, 1993 – Jan z Głogowa – Filozofia]

cytat pochodzi ze strony internetowej:

Glogopedia – Internetowa Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

 

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie funkcjonuje od 1 września 1999r.

Od roku szkolnego 1974/75 do 31 sierpnia 1999r. w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana z Głogowa.

W latach 1999-2004 Gimnazjum nr 3 funkcjonowało w Zespole Szkół nr 3 w Głogowie.

W 2002r. w naszym gimnazjum utworzono pierwszy oddział integracyjny. Obecnie oddziały integracyjne funkcjonują na każdym poziomie klas.

Gimnazjum nr 3 w dniu 01 września 2004r., oprócz imienia, przejęło również dobre tradycje po Szkole Podstawowej nr 8.

12 marca 2007r. gimnazjum otrzymuje prestiżowy „Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia”.

t_2m_679

 

dyrektor:

mgr Małgorzata Nowakowska

n-l geografii, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback

wicedyrektor ds. dydaktycznych:

mgr Alina Kieruńczyk

n-l matematyki, informatyki

w/z

mgr Joanna Młynek

n-l biblioteki, doradca zawodowy

wicedyrektor ds. wychowawczych:

mgr Agnieszka Konsewicz

n-l historii, WOS, terapia pedagogiczna

motto.mn

 

Barylik Lidia– j.polski, terapia pedagogiczna

Bielawska Marta– j.polski, oligofrenopedagog

Biliński Andrzej– wf

Binkowska Agnieszka– j.polski, oligofrenopedagog

Borejko Małgorzata– psycholog

Borkowska Ewa– oligofrenopedagog, biblioteka, surdopedagog, terapeuta osób z autyzmem

Borodaj Kinga– pedagog specjalny, logopeda, oligofrenipedagog, tyflopedagog, j.migowy, surdopedagog, terapeuta osób z autyzmem

Borwik Anna– wf, gimn.korekc.

Bożek Przemysław– wos, e_dla_bezp

Bożko Dorota– j.niemiecki, rewalid.inne, oligofrenopedagog

Buczek Alina– j.polski, oligofrenopedagog

Buczkowska Renata– j.angielski

Budzińska-Kaftan Dorota– informatyka, zaj. techniczne

Burgiel Katarzyna– j.polski, oligofrenopedagog

Dziadkowiec-Plewko Anna– matematyka, fizyka, oligofrenipedagog

Fudali Magdalena– pedagog leczniczy, logopeda

Gauza Urszula– pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta osób z autyzmem

Hartman Mariola– biologia, oligofrenopedagog, edu_dla_bezp

Hudziak Małgorzata– muzyka, terapia pedagogiczna, zaj. artystyczne, plastyka

Janicka Joanna– resocjalizacja, terapia pedagogiczna, oligofrenipedagog, tyflopedagog, surdopedagog, socjopedagog, psychoterapeuta, terapeuta osób z autyzmem

Jaskólska-Pitoń Katarzyna– wf

Karnicka Patrycja– j.angielski

Kieruńczyk Alina– matematyka, informatyka

Kondratiuk Sławomir– religia

Konsewicz Agnieszka– historia, wos, terapia pedagogiczna

Kopcińska Iwona– zajęcia techniczne, oligofrenopedagog, Terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta osób z autyzmem, zajęcia artystyczne

Krakowiak Marta– j.angielski

Kumor Michał– wf

Kwiecińska Marzena– religia

Kwieciński Krzysztof– religia, informatyka

Mielcarek Bogusław– biblioteka

Mielcarek Marzena– matematyka, fizyka

Miłek Aleksandra– historia, socjoterapeuta, wych.rodz., doradca zaw., plastyka, zajęcia artystyczne

Młynek Joanna– biblioteka, doradca zaw.

Nowakowska Małgorzata– geografia, oligofrenopedagog, Terapeuta EEG Biofeedback

Orzęcka Ewa– matematyka

Oszurko Andżelika– fizyka, oligofrenopedagog

Pawlicki Dariusz– wf

Pawluś Artur– wf

Pręda Katarzyna– chemia

Przewocka Anita– matematyka, informatyka, oligofrenopedagog

Rabęda Marzena– wf

Rajzynger Marzena– j.polski

Samborowicz Agnieszka– matematyka, informatyka, oligofrenopedagog

Sosenko Joanna– j.niemiecki

Stein Karolina– j.angielski

Stępczyńska Justyna– j.angielski

Stolarczyk Adriana– pedagog, terapia, pedagogiczna

Sygnowska Marzena– religia, oligofrenopedagog

Śniadecka Karina– j.niemiecki, j.angielski

Śnita Joanna– geografia

Walasek Izabela– historia, etyka

Weryszko Ewa– j.polski, j.niemiecki

Wieliczko Maria– plastyka, zaj. artystyczne

Wnuk Małgorzata– j.angielski

Wolff Małgorzata– biologia

Woźny Agnieszka– biologia, chemia, wych.rodz., oligofrenopedagog

 

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. JANA Z GŁOGOWA NA LATA

2013 – 2018

Poniższa koncepcja pracy Gimnazjum  powstała w celu ustalenia priorytetów działalności placówki. Corocznie opracować będziemy zadania do niniejszej koncepcji i umieszczać w Rocznym Planie Rozwoju. Koncepcja pracy szkoły będzie poddana ocenie po każdym roku jej realizacji, a Plan będzie corocznie aktualizowany we współpracy z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Biorąc pod uwagę mocne strony pracy szkoły, a także dbając o poprawę słabych stron, we współpracy z nauczycielami, rodzicami, uczniami ustalono:

 

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY:

 1. Szkoła ma charakter integracyjny, wspiera uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zdolnych i z dysfunkcjami).
 2. Szkoła dba o bezpieczeństwo oraz kształci świadomie i skutecznie w atmosferze współpracy, zrozumienia i szacunku.
 3. Szkoła dba o sprawny przepływ informacji.
 4. Oddziaływanie przez przykład oraz dydaktyka i wychowanie przez działanie dają możliwość rozwoju uczniom i nauczycielom.

Strategiczne kierunki rozwoju są spójne z poniższymi założeniami:

WIZJA

Nasz szkoła istnieje po to, aby zdobyta w niej wiedza i umiejętności pozwoliły naszym wychowankom właściwie funkcjonować we współczesnym świecie, aby poczuli potrzebę dalszego kształcenia i doskonalenia własnej osobowości, dążąc do wszechstronnego rozwoju.

MISJA

Jesteśmy szkołą, w której pracuje zespół pedagogów o bardzo wysokich kwalifikacjach (w tym nauczyciele wszystkich specjalności pedagogiki specjalnej), gwarantujący najwyższą jakość nauczania i wychowania.

 1. Pragniemy zaspakajać potrzeby rozwojowe uczniów, rozwijać ich talenty i zainteresowania, pokonywać bariery.
 2. Kształcimy skutecznie, dlatego chcemy aby uczeń przerósł mistrza, tak jak zapewne było z nauczycielem –patronem naszej szkoły i jego słynnym uczniem.
 3. Pomagamy uczniom poznawać i harmonijnie rozwijać własną osobowość i osiągać sukcesy zgodnie z ich możliwościami i potrzebami.
 4. Ukazujemy uczniom, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
 5. Dbamy o skuteczny przepływ informacji po to aby sprawniej, bezpieczniej i efektywniej pracować.
 6. Dobrze przygotowujemy uczniów do dalszych etapów edukacji.

Założenie SPWU :

„ Każdy uczeń może być mistrzem na miarę swoich możliwości”

MOTTO SZKOŁY :

„ Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg”

A. Asnyk

W myśl tego motta, zgodnie z priorytetami naszej szkoły, bardzo ważne jest skuteczne kształcenie wychowanków poprzez świadome odkrywanie przez nich znaczenia zdobywanej wiedzy i umiejętności, po to aby w przyszłości dobrze odnajdywali się w nowej rzeczywistości i nie zapominali o poszanowaniu wartości.

MODEL ABSOLWENTA

Chcemy by uczeń w sposób szczególny:

1.  dążył, aby zdobyta w szkole wiedza i umiejętności pozwoliły mu właściwie funkcjonować we współczesnym świecie, aby poczuł potrzebę dalszego kształcenia
i doskonalenia własnej osobowości, dążąc do wszechstronnego rozwoju;
2.  potrafił reagować we właściwy sposób na przejaw niepoprawnych zachowań;
3.  świadomie naprawiał wyrządzone szkody;
4.  był patriotą, znał swój kraj, był przywiązany do tradycji, kultury i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego;
5.  wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania            jego problemów;
6.  przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą osobistą, dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy,        gdy zaistnieje taka potrzeba;
7.  był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów, osób niepełnosprawnych oraz przestrzegał Konwencji Praw Człowieka;
8.  był uczciwy, rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa;
9.  cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie
i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy;
10. pracował twórczo, kształtował różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz potrafił w sposób wartościowy spędzać czas wolny;
11. cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony;
12. był wrażliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju cywilizacji.

 

scan0001

 

 

 

matszinno

 

scan0003-Recovered

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I TECHNICZNE

 Zajęcia artystyczne muzyczne:

– wokalno- taneczne

– instrumentalne

Zajęcia artystyczne plastyczne:

– malarstwo i rzeźba

– architektura

Zajęcia techniczne:

– origami

– rysunek techniczny

– rękodzieło

– elektrotechnika

Lp. Nazwa zespołu: Imię i nazwisko przewodniczącego:
1. Zespół wychowawczy kl. 1 Agnieszka Woźny
2. Zespół wychowawczy kl. 2 Anita Przewocka
3. Zespół wychowawczy kl. 3 Joanna Śnita
4. Zespół dydaktyczny nauczycieli matematyki Anita Przewocka
5. Zespół dydaktyczny nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Andżelika Oszurko
6. Zespół dydaktyczny nauczycieli języka polskiego Lidia Barylik
7. Zespół dydaktyczny nauczycieli historii i WOS Aleksandra Miłek
8. Zespół dydaktyczny nauczycieli języka angielskiego Karolina Stein
9. Zespół dydaktyczny nauczycieli języka niemieckiego Joanna Sosenko
10. Zespół dydaktyczny nauczycieli sztuki i informatyki Iwona Kopcińska
11. Zespół dydaktyczny nauczycieli religii Marzena Kwiecińska
12. Zespół dydaktyczny n-li wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Katarzyna Jaskólska -Pitoń
13. Zespół zadaniowy ds. statutu Marta Bielawska
14. Zespół zadaniowy – WSO Agnieszka Samborowicz
15. Zespół zadaniowy – Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień Ewa Orzęcka i Marzena Rajzynger
16. Zespół zadaniowy – WDN Joanna Młynek
17. Zespół zadaniowy ds. wagarów Joanna Janicka
18. Zespół zadaniowy nauczycieli wspomagających Kinga Borodaj
19. Koordynator ds. promocji szkoły Izabela Walasek
20. Koordynator ds. bezpieczeństwa Izabela Walasek
21. Koordynator ds. e-szkoły Dorota Budzińska –Kaftan
22. Koordynator ds. promocji zdrowia Katarzyna Jaskólska –Pitoń
23. Koordynator ds. obowiązkowych projektów Anita Przewocka
24. Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Kinga Borodaj
25. Koordynator ds. ewaluacji Joanna Śnita

 

 

5

17

16

1

7

6

20

11

18

15

19

39

37

38

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

36

35

34

33

31

30

29

28 27

826 25 24 23 22 21       14 13

12

109     4 3 2

– zdjęcia wykonał Piotr Michalik

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Lp. Nazwisko i imię Nazwa zajęć dzień tygodnia godziny od-do sala
1. fakultet z chemii Katarzyna Pręda czwartek 8.00 s.45
2. Fakultet z fizyki dla kl.3 Andżelika Oszurko Czwartek 8.00 -8.45
3. fakultet z geografii dla klas 3 Joanna Śnita czwartek 8.00-8.45 s. 42
4. Fakultet z języka polskiego dla kl. 3d Marzena Rajzynger piątek 13.40-14.25 s.39
5. Fakultet z matematyki dla klas 3a i 3e Alina Kieruńczyk środa 8.00 s. 8
6. Fakultet z matematyki dla klasy III b Ewa Orzęcka środa  (co dwa tygodnie) 8.00 s.23
7. Fakultet z matematyki dla klasy III c Anita Przewocka środa  (co 2 tygodnie) 8.00 – 8.45 s. 41
8. Fakultety dla klas 3 z j. angielskiego P.Karnicka środa 8.00-8.45
9. Fakultety z biologii dla klas 3 M. Wolff Czwartek 8.00 -8.45
10. Fakultety z j.polskiego dla klasy 3f K.Burgiel wtorek 14.30-15.20 s.21
11. Fakultety z języka angielskiego dla klas III. P. Karnicka/  K. Stein  M. Wnuk Czwartek 8.00 -8.45
12. Fakultety z języka polskiego dla klasy III c Dorota Stankunowicz wtorek 13.40-14.25 s.20
13. Fakultety z matematyki dla kl.3d  i 3f Marzena Mielcarek Środa 8.00-8.45
14. Klub Filmowy P.Bożek co 2 tyg. w czwartek 14.30 – 16.00
15. Koło chemiczne dla klas II i III A. Woźny co dwa tyg.  środa 14.30 – 16.00
16. Koło języka niemieckiego dla uczniów klas I-III K.Śniadecka     co 2 tygodnie w czwartek 13.30-14.15
17. Koło języka niemieckiego dla uczniów klas I-III D. Bożko poniedziałek (co dwa tygodnie) 13:40-14:25
18. Koło języka niemieckiego klas I – III E. Weryszko wtorek (co 2 tygodnie) 13.40 -14.25
19. Koło języka włoskiego dla uczniów klas I-III K. Stein piątek 14.25-15.20 s. 6
20. Koło konkursowe Lidia Barylik piątek od 14.25 co drugi tydzień
21. Koło konkursowe „Bliżej geografii" dla uczniów kl.1-3 Joanna Śnita wtorek 14.25-15.10 s. 42
22. Koło konkursowe z biologii     M.Hartman czwartek 14.30-15.20 co drugi tydzień) s.44
23. Koło konkursowe z historii Izabela Walasek Piątek 12.45- 13.30 s.24
24. Koło konkursowe z historii kl. I – III A. Miłek czwartek 14.30 -15.20 s. 25
25. Koło konkursowe z języka angielskiego J. Stępczyńska wtorek 8.00-8.45 s.06
26. Koło matematyczne dla klas I. A.Dziadkowiec-Plewko   poniedziałek (co 2 tygodnie) 14.35-15.20
27. Koło matematyczne dla uczniów klas II E.Orzęcka wtorek 13.30- 14.15 s. 23
28. Koło matematyczne dla uczniów klas III E.Orzęcka poniedziałek 14.30-15.15 s.23
29. Koło PCK M.Hartman raz w miesiącu we wtorek s.44
30. Konsultacje wyrównawcze z języka polskiego dla kl. 1 – 3 Marzena Rajzynger piątek 14.25 -15.10 s. 39
31. Konsultacje z biologii Mariola Hartman wtorek 14.30-15.15 co drugi tydzień s.44
32. Konsultacje z biologii dla klas:1 a c  2 af oraz 3 a e f Małgorzata Wolff poniedziałek co drugi tydzień 14.25-15.10
33. Konsultacje z fizyki dla kl.1-3 Andżelika Oszurko czwartek 7.30-8.00
34. Konsultacje z geografii dla klas 1-3 Joanna Śnita poniedziałek 14.25-15.10 s. 42
35. Konsultacje z informatyki D.Budzińska-Kaftan środa  co drugi tydzień 14.30 -15.15
36. Konsultacje z języka polskiego dla klas 1-3     Lidia Barylik piątek 14.25-15.20
37. Konsultacje z języka polskiego dla klas 1-3     A. Binkowska środa 14.35-15.20
38. Konsultacje z języka polskiego- przygotowanie do konkursów oraz zajęcia wspomagające opanowanie treści i umiejętności z języka polskiego.     Marta Bielawska czwartek 8.00- 8.45 oraz inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu
39. Konsultacje z matematyki dla klas I i II Ewa Orzęcka środa lub piątek w miarę potrzeb s.23
40. Konsultacje z matematyki dla klas I i II – kl.1b Anita Przewocka wtorek co 2 tygodnie 8.00 – 8.45 s.41
Konsultacje z matematyki dla klas I i II – kl.2c Anita Przewocka środa co 2 tygodnie 8.00 – 8.45 s. 41
41. Konsultacje z matematyki dla klas I i II A.Dziadkowiec-Plewko Czwartek -na przemiennie kl 1 i kl 2 13.40-14.25 s.22
42. Konsultacje z matematyki dla klas I i II Agnieszka Samborowicz Poniedziałek 13.30-14.15
43. Konsultacje z matematyki kl.3 af A. Kieruńczyk Piątek 7.35 – 8.00 s. 8
44. Wolontariat U. Gauza Środa 14.35-15.20 świetlicówka
45. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – III z historii i WOS A. Konsewicz czwartek 14.35-15.20
46. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas I-III D. Bożko co 2 tyg. poniedziałek 13:40-14:25 
47. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla klasy 1a i 1f Marta Bielawska wtorek 13.30- 14.15 s.9
48. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  historii kl. 1-3    A. Miłek czwartek 14:30- 15:20 s. 25
49. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 3a i 3f K.Burgiel czwartek 14.30-15.20 s.21
50. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii dla klas 1-3 Izabela Walasek Piątek 12.45-13.30 s. 24
51. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I- III M. Krakowiak środa 13:40-14:25 s. 6
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I- III R. Buczkowska wtorek 13.40 – 14.25 s. 9
52. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas I-III K.Śniadecka co 2 tygodnie czwartek 13.30-14.15
53. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas 2 a f g. A. Binkowska Czwartek 13.40-14.25
54. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 2a A.Dziadkowiec-Plewko zajęcia co 3 tygodnie środa 13.40-14.25 s.10
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 2f A.Dziadkowiec-Plewko zajęcia co 3 tygodnie czwartek 8.00-8.45 s.10
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy 2g A.Dziadkowiec-Plewko zajęcia co 3 tygodnie czwartek 8.00-8.45 s.10
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 2g A.Dziadkowiec-Plewko zajęcia co 3 tygodnie czwartek czwartek 8.00-8.45 s.10
55. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas Ia i If Agnieszka Samborowicz Poniedziałek 14.15-15.00
56. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IIIa i III f Alina Kieruńczyk Wtorek 14.35-15.20 s. 8
57. Zajęcia fakultatywne z języka polskiego dla  kl. 3b 3e L. Barylik środa 13.40-14.25  i 14.35-15.20
58. Zajęcia fakultatywne z języka polskiego -kl.3a A. Binkowska wtorek 14.35-15.20
59. Zajęcia wspomagające opanowanie treści i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / KONSULTACJE Kinga Borodaj 
1 a f piątek 6 l.
2afg wtorek 7 l.
3af poniedziałek 6 l.
60. Zajęcia wspomagające opanowanie treści i umiejętności z geografii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. E. Borkowska wtorek 13.30-14.25 sala 33 (pomieszczenie po sklepiku szkolnym)
61. Zajęcia wyrównawcze z chemii dla klas 1-3 A. Woźny    wtorek 14.30 – 15.15 s. 45
62. Warsztaty gitarowe K.Kwieciński czwartek co dwa tygodnie 16.00 – 17.15 s 08